VANDRING SOM METOD / HIKING AS A METHOD

Man and Biosphere - Precarious Situations

Genom vandringen som form för konstnärlig metod för tvärvetenskapligt utbyte och fördjupande kunskap, problematiserades frågor om Kristianstad i förhållande till ett förändrat klimat. Det antropocena perspektivet, människans svårigheter att se bortom sin idévärld, genomlyste diskussionen. Turerna bestod av mikroföreläsningar och presentationer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och var en del av projektet Man and biosphere – prekära situationers publika program som genomfördes sommaren 2018. Vandringarna koordinerades av Malin Lobell och Caroline Mårtensson och dokumenterades av Terje Östling.  


Hiking as an artistic method discussed the problem for Kristianstad, but also the perspective of the anthropocene and the difficulties of looking beyond the human world of ideas. The tours consisted of micro-lectures and presentations from an interdisciplinary perspective and were a part of the project Man and Biosphere – Precarious Situations public program implemented in the summer of 2018.
They were coordinated by Malin Lobell and Caroline Mårtensson and documented by Terje Östling.


 Vandring över deponi och vall

När staden Kristianstad anlades i början av 1600-talet var våtmarken en del av stadens försvar, men allt eftersom staden behövdes byggas ut fyllde man ut denna, bl a med sopor. Nu ser man åter våtmarken som en tillgång och förutom att bidra till artmångfald skyddar den staden mot översvämning och minskar näringsläckaget till Östersjön.

Turen gick över den äldre deponin som nu är ett rekreationsområde och avslutades vid en av de vallar som ska skydda staden mot oönskade översvämningar.

Medverkande: Madeleine Tunbjer, konstnär, och Ingemar Jönsson, professor i teoretisk och evolutionär ekologi, HKR, kring betydelsen av att uppleva biologisk mångfald. Caroline Fredriksson, Teknisk Vattenresurslära, LTH, Backafloden 1872, en av Östersjöområdets största naturkatastrofer genom tiderna. Maria Greger, docent i växtfysiologi, om fytoremediering, en växtbaserad sanerings- metod. Håkan Wallander, professor i markbiologi, om jordbildning samt avslutande fika Nilsmagnus Sköld.


 Utflykt till havet – vattnet stiger, jorden sjunker

Fram till 1775 mynnade Helge å enbart vid Åhus men så började bönderna att gräva ett dike till havet för att förhindra det årliga högvattnet från ån att översvämma deras marker. Detta ledde till att vårfloden året efter banade en ny väg ut till havet och hela sjösystemet i Vattenriket sjönk med drygt en halv meter över en natt.

Medverkande: Pål Axel Olsson, professor i växtekologi, om livsmiljöer kring Gropahålet och de sydsvenska sandmarkerna. Jenny Berntsson, konstnär, performance/workshop Sandcity Round ll. Jens Evaldsson, konstnär och initiativtagare till Maretopia, flytande stadsbildning. Oddvar Fiskesjö, miljöchef, Region Skåne – om klimatförändringar och en stigande havsnivå utmed kust och inland.