PART OF EVERYTHING

Ett samarbete mellan Patrik Bengtsson och Caroline Mårtensson inom ramarna för Surprise Laboratory International, en workshop på Öland försommaren 2023.


 

Verket kommer att finns placerat vid JAGS-museet på Öland.

Vid scanning av QR-kod:

En av de äldsta formerna för naturskydd i Sverige är Naturminne, ett särpräglat ”naturföremål” som behöver skyddas eller vårdas särskilt och som i många fall har mycket stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald. Utmärkande för skyddsformen är att de ska vara ett enskilt stycke natur, som ett gammalt träd med rik flora och fauna. Men skyddet kan även omfatta det markområde som krävs för att bevara trädet och ge det behövligt utrymme.

Naturskyddssymbolen och koden du skannat för att läsa detta är handmejslad i en alm som dött av almsjuka och kan fungera som en stämpeldyna. 

Almsjuka är en svampsjukdom som sprids dels via rotkontakt från ett smittat träd, dels via sporer som sprids av almsplintborren. Särskilt värdefulla almar kan hållas friska med ett hjälp av ett vaccin. En sådan behandling måste dock förnyas varje år och kan inte rädda en redan insjuknad alm. 

Så, vad är egentligen skyddsvärd natur och hur har formuleringarna för de olika varianterna kommit fram? Kan vi omdefiniera och anpassa dessa till vår tid? Se till arters egenvärden och leva på ett sätt som skapar resilienta ekosystem i vilka även vi människor förstås ingår. Vad ska till för att vi ska värna vårt gemensamma hem?

Om du tänker utifrån dig själv och dina nära, vilken naturrelation* är särskilt betydelsefull för dig? Hur ser förutsättningarna och framtidsutsikterna ut för denna plats eller situation?

Kanske just du kan vara med och påverka utvecklingen.

 

*Med natur menar vi alla levande organismer, relationer mellan oss, inklusive det som behövs för våra funktioner och överlevnad.

Olika former för naturskydd, Naturvårdsverket.


A collaboration between Patrik Bengtsson and Caroline Mårtensson within the framework of Surprise Laboratory International, a workshop on Öland in early summer 2023.


One of the oldest forms of nature protection in Sweden is Naturminne, a distinctive ”natural object” that needs special protection or care and which in many cases is very important for the preservation of biological diversity. Distinctive for the form of protection is that they must be a single piece of nature, like an old tree with rich flora and fauna. But the protection can also include the area of land required to preserve the tree and give it the space it needs.

The conservation symbol and code you scanned to read this is hand-chiseled in an elm that died of elm disease and can be used as a stamp pad.

Elm disease is a fungal disease that is spread partly via root contact from an infected tree, partly by spores spread by the elm sapwood borer. Particularly valuable elms can be kept healthy with the help of a vaccine. However, such a treatment must be renewed every year and cannot save an already diseased elm.

So, what exactly is nature worth protection and how have the formulations for the different variants come about? Can we redefine and adapt these to our time? Take care of the inherent values of species and live in a way that creates resilient ecosystems in which we humans are of course included. What will it take for us to protect our common home?

If you think from the perspective of yourself and those close to you, which nature relationship* is particularly significant to you? What do the conditions and future prospects look like for this place or situation?

Perhaps you can be involved and influence the development.

*By nature we mean all living organisms, relationships between us, including what is needed for our functions and survival.

Different forms of nature protection, Swedish Environmental Protection Agency.