FÄLTNOTERINGAR, STJÄRNSIKT

Temporärt verk Södra Möckeln, Älmhult.

Fältnoteringar, stjärnsikt

Vad är skyddsvärd natur? Hur skyddar vi det vi inte känner till eller har tillräckligt med kunskap om? På många platser i världen är det på grund av ljusföroreningar inte längre möjligt att se stjärnhimlen. Den av artificiellt ljus upplysta natthimlen påverkar arters biologiska rytmer. Insekter dras till ljuskällorna och kretsar runt dessa tills de dör av utmattning. Flyttfåglarnas orienteringsförmåga störs och fladdermöss vågar inte sig ut och svälter ihjäl. Ett temporärt verk av konstnär Caroline Mårtensson sammanlänkas med en konstnärlig utredning av Södra Möckeln: Almdungen vid den stora sjön*. Verket består av platsspecifika observationer och noteringar av sköra värden och ekologiska förhållanden. Värden, som vi kanske kommer att sakna först när det är försent, som vi inte har utvecklat skyddsformer för ännu. Fem platser längs de vattennära hagmarkerna, genom ädellövskogsområdet fram till väster om badplatsen, är markerade med vita band. Banden utmärker platser för observation. Vid varje markering finns noteringar försänkta i marken. Som en metod för att få syn på andra dimensioner och sådant som inte syns med blotta ögat har området undersökts med hjälp av värmekamera. Noteringarna består av bilder från denna, insamlat fysiskt material och nertecknade observationer – en inventering för att närma sig och förstå platsen. Värmekameran synliggör hur stenröset lagrar värme och skapar ett mikroklimat, den lättuppvärmda torra döda veden som håller så många med husrum, men också vattnets fluktuation.

 


*Almdungen vid den stora sjön, konstnärlig utredning av utvecklingsområdet Södra Möckeln, Älmhult, på uppdrag av Älmhults kommun och Statens Konstråd Kunskapsnav offentlig konst. Utredningen, som presenteras som en kartmapp, följer mänsklig påverkan över tid, med start vid sjösänkningen av Möckeln i slutet av 1850-talet, i samband med jordbrukets skiftesreformer och lyfter värden kopplade till platsen. Undersökningen har gjorts ur ett tvärvetenskaplig perspektiv med intention att förstå och synliggöra sambanden mellan människan och hennes omgivning och har speglats mot begrepp som ekologisk läskunnighet och extiction of experience.

Utredningen i objektform ställdes ut på Älmhults bibliotek 3 juni–31 augusti 2020 och finns nu hos kommunen. En enklare folder finns att hämta i kommunhusets entré eller att ladda ner här Almdungen vid den stora sjön pdf


Konstprojektet är ett pilotprojekt där Älmhults kommun samverkar med konstnärer i ett tidigt utredningsskede av Södra Möckeln, som är ett prioriterat grönområde. Med projektet vill kommunen undersöka hur man kan arbeta med konstnärlig kompetens i den fysiska planeringsprocessen för att långsiktigt stärka kommunens livs- och boendemiljöer. Ett annat syfte är att undersöka hur konstnärlig metod kan användas för att upptäcka och tillvarata hitintills osynliga värden. Projektet sker inom ramen för det nationella projektet ”Kunskapsnav offentlig konst” och är ett samarbete mellan Statens Konstråd och Älmhults kommun.