COLORS OF DENIAL

Skimmer och härvor/Shimmer and Entanglements

Process-based work for Shimmer and Entanglements / Skimmer och härvor, curated by Theo Ågren and Thomas Laurien. Exhibited at Rydals museum 2022.


Material:

Förnekelsens färg, textilmontage / Colors of Denial, textile montage Ställning av al från sumpskog i Viskans avrinningsområde. Broderi på bomullsväv färgad med barken från samma träd. Collage bestående av färgprover efter sedimentfärgningar och analyserat växtprov. Ställning stabiliseras med tyngder av lersediment. / Scaffolding of alder from swamp forest in Viskan’s catchment area. Embroidery on cotton fabric dyed with the bark from the same tree. Collage consisting of color samples after sediment staining and analyzed plant sample. Scaffolding is stabilized with weights of clay sediment.

Förnekelsens färg, Snark / Colors of Denial, Snore Readymade, förpackad pläd designad av Viola Gråsten. / Ready-made, a packaged of a wool blanket, designed by Viola Gråsten.

 


Förnekelsens färg, textilmontage / Colors of Denial, textile montage

En studie i att att närma sig det dolda, undangömda.
Laborationerna är ett sätt att genom spår från Viskan, i form av egna mindre testfärgningar med sediment, analyser och djupsjökartor som matchas med geografisk underlag, närma sig annat levande på platsen och saneringsproblematiken.
Med tekniken matelassé har två delområden av Ryboholmsdammarna skalats upp från den broderade å-slingan. Områden med bekräftade höga föroreningar är markerade med broderade hål. Intill är tomtgränserna utmärkta.
Föroreningar i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna kan frigöras från sedimentlagringarna på botten vid ett högt vattenflöde och påverkar då områdena nedströms. De områden som bedöms vara mest bidragande till riskerna är de där övertäckningen av de äldre sedimenten går långsamt och där höga halter finns ytligt. Med ett förändrat klimat bedöms vattenflödena öka ytterligare vilket bidrar till erosion och ökad spridning av föroreningar. / A study in approaching the hidden.
By smaller test dyes with sediment, analyzes and deep-sea maps that are matched with geographical data, I’m trying to approach other species and form for life in and around the river Viskan and the areas remediation problem. With the embroidery technique matelassé, two sub-areas of the Ryboholm ponds have been scaled up from the embroidered river loop. Areas with confirmed high contaminants are marked with embroidered holes. Pollutants in Djupasjön, Guttasjön and Rydboholmsdammarna can be released from the sediment deposits at the bottom when the water level is high and then affect the areas downstream. The areas that are judged to be most contributing to the risks are those where the cover of the older sediments is slow and where high levels are superficial. In a changing climate, water flows are expected to increase further, which contributes to erosion and increased spread of pollutants.

 


Förnekelsens färg, Snark / Colors of Denial, Snore

Under arbetet med Skimmer och härvor och det efterforskande arbete jag gjort gällande föroreningarna efter textilindustrin och kring hur de ska tas omhand ärvde vi en pläd som för många med mig födda under 70-talet andas barndomsnostalgi. Pläden var oerhört välbevarad trots generationers användande. Vid en mer noggrann betraktelse av etiketten övergick glädjen över gåvan till ambivalens. Vad innebar egentligen ”Mothproofed for life”?

MITIN var ett varumärke för impregneringsmedel mot mal som användes för att skydda ullprodukter efter att DDT förbjudits 1970. Det verksamma ämnet Eulan är ett något mildare preparat än DDT. Plädar doppades i kemikaliebad och plädarna rekommenderas att användas med försiktighet, trots at de varit i bruk under femtio år. Eftersom det är oklart om det är möjligt att tvätta ur kemikalierna, vilket heller inte är att rekommendera eftersom det påverkar vattenlevande organismer, ska pläden inlämnas för industriell förbränning så att inte kemikalierna vandrar vidare i näringskedjorna. / During the work with Skimmer and tangels and the investigative work I have done regarding the pollutants after the textile industry, we inherited a blanket that for many born in the 70s gives a feeling of nostalgia. The blanket was extremely well preserved despite generations of use. Upon closer inspection of the label, the joy of the gift turned into ambivalence. What did ”Mothproofed for life” really mean?