ALMDUNGEN VID DEN STORA SJÖN

Konstnärlig utredning av utvecklingsområdet Södra Möckeln, Älmhult.

SÖDRA MÖCKELN, EN KONSTNÄRLIG UTREDNING

Konstnärlig utredning av utvecklingsområdet Södra Möckeln på uppdrag av Älmhults kommun och Statens Konstråd. / Artistic investigation of the the development area Södra Möckeln on behalf of the municipality of Älmhult and the Public Art Agency Sweden.


På julafton 1968 tog Apollo 8-besättningen, under ett av sina första varv runt månen, en bild på jorden. Bilden har kommit att kallas Earthrise och blev en spegel för mänsklighetens tekniska framgång, men också för planetens sårbarhet och vårt ansvar för dess framtid. Parallellt med temperaturökning och omställningskrav har bilden börjat cirkulera allt flitigare i media – som en symbol för en mänsklighet som drivs av kreativitet och utveckling, men som på vägen glömde bort förutsättningarna för liv på jorden.

Älmhult, Möckeln, almdungen vid den stora sjön, formad av den senaste inlandsisen.

Utredningen har två spår, det ena följer mänsklig påverkan över tid, med start vid sjösänkningen av Möckeln i slutet av 1850-talet, i samband med jordbrukets skiftesreformer. Det andra lyfter värden kopplade till platsen, ibland inringade utifrån komplexa system men också värden som vi kanske inte förstod eller kände till förrän de inte längre fanns kvar.

Historiska lager är viktiga för förståelsen av en plats och dess förutsättningar. Hur marken brukats, erfarenheter som gjorts, men även geologiska, hydrologiska och ekologiska förhållanden, samt framtida beräkningar i förhållande till ett förändrat klimat och en med det nödvändig normförändring. Utredningen utforskar och granskar platsens förutsättningar, dess ekologiska system, parallellt med samtida forskning i förhållande till klimat och krav på samhällsomställning.

Arbetet har bestått av efterforskande genom möten med människor med situationsbunden kunskap, genom kart- och arkivmaterial, artiklar, tidigare utförda naturinventeringar, samt exkursionsstudier i området. Undersökningen har gjorts ur ett tvärvetenskaplig perspektiv med intention att förstå och synliggöra sambanden mellan människan och hennes omgivning och har speglats mot begrepp som ekologisk läskunnighet och extiction of experience. Ekologisk läskunnighet handlar i stora drag om att förstå samspelet mellan människa och natur, att människan är en del av ekosystemet och att vi inte bara har möjlighet att påverka, utan att vi är fullständigt beroende av att ”systemen” fortsätter fungera för vår egen arts överlevnad. Det senare innebär att vi håller på att förlora den kontakten och kunskaperna som ger oss nycklar till denna förståelse. Det tvärvetenskapliga perspektivet är väsentligt för djupgående förståelse av komplexa sammanhang och för att vi genom en åtgärd inte ska undergräva något annat.

Utredningen presenteras som en kartmapp, ett fysiskt objekt. Genom mappens framsida, där de historiska sjöarna och vattendragen skurits ut, skymtas underliggande samtida karta över platsen. Uppslaget görs genom häradsdiket, ett en gång vattenfyllt dike som fungerade som sockengräns. Utmärkta på kartan är platser för värdebeskrivningar markerade och på insidan av den uppslagna pärmen är beskrivningar nedtecknande med fokus på vattnet genom historien och exempel på skyddsvärda observationer.

Att för en liten stund stanna upp, att en stjärnklar natt blicka ut i det som för oss är relativt outforskat, hänföras och samtidigt varsebli vår egen sårbarhet.

På uppdrag av Älmhults kommun och Statens konstråd, Kunskapsnav offentlig konst.

Caroline Mårtensson, 15 december 2019.

Kartmappen, som finns i ett exemplar, överlämnades till kommunens projektgrupp 2020-01-28.

Utredningen följdes av ett temporärt verk i området under juni 2020. Se Fältnoteringar, stjärnsikt.