NON UTOPIA

Konkretisering av vision, collage utifrån process.

Väv av lavar och mossa från äldre fruktträd som föryngringsbeskurits.

Visionsskiss av byggnation: hampakalkhus i växthus, laserskärning på päronplanka.

Ortofoto 1973-76 Lantmäteriet – inventering av kvarvarande fruktträd.

Patrik Bengtsson & Caroline Mårtensson. Separat länk till projektet kommer inom kort.


Ett praktisk exempel i att

  • ompröva och testa alternativ till konventionella byggmetoder
  • ta tillvara på och värna platsen och dess kontext
  • lära genom att göra, dela vidare, ta lärdom av äldre generationer men också uppdatera med nya kunskaper

Växthuset

Det väderskyddande skal som växthuset skapar ger ett varmare klimat och mindre energi går åt till uppvärmning. Glaset skyddar mot vind, nederbörd och uv-ljus, vilket minskar slitage och avkylning. Förlängd odlingssäsong och möjlighet att odla grödor från sydligare breddgrader.

Huset

Byggs av hampakalk vilket består av finhackad industrihampa som blandas med vatten och kalk till ett hårt och välisolerande byggnadsmaterial. Hampakalken är ickebärande och kräver en träkonstruktion likt ett korsvirkeshus. Trästommen gjutes in i hampakalk med hjälp av gjutformar. Konstruktionen är homogen, isolerar bra mot värme/kyla och är temperatur- och fuktutjämnande.

Industrihampa är en ettårig snabbväxande ört som binder koldioxid effektivt. Den kan odlas utan besprutningsmedel, inga kemikalier behövs i förädlingsprocessen och den kommer från en förnyelsebar källa.

Bevarande och utveckling av kulturlandskap

Restaurering av befintlig fruktodling

Perenna ätbara grödor integreras med befintlig växtlighet.

Annuella grönsaker odlas inne i växthus och på friland.