GRUBBS SYSTEM

växtbaserad labyrint, offentligt verk i området Ringsberg-Kristineberg, Växjö, 2016.

Labyrintens formation är en översättning av Växjö f.d. cellfängelses rastgårdssystem. Utanför rastgårdarna fanns en mur och på andra sidan denna mötte fängelsets odlingar folkskoleseminariets-, landeriets- och Hushållningssällskapets odlingar. Från 1800-talets första hälft fram till 1900-talets mitt var denna plats uppodlad. För att belysa platsens kontext har jag arbetat likt en trädgårdsarkeolog genom att låta de historiska odlingarna och det omgivande landskapet speglas i labyrinten. Labyrinten är uppdelad i olika avdelningar, en del omges av en replika av det före detta cellfängelsets rastgårdsstaket, en annan är omringad av Smålandsgärdsgård och här innanför representeras det omgivande småländska landskapet med sin svårodlade och steniga mark, medan den mellersta delen omges av humlestörar som representerar det bryggeri som en gång även det låg i anslutning till denna plats. Innanför humlestörarna finns planteringar som för en dialog med folkskoleseminariets örtagård. Utplacerat i labyrinten finnas det skyltar av det slag som ofta finns i botaniska trädgårdar. Skyltarna hänvisar till historiska händelser kopplade till platsen. Rut Grubb var Sveriges första kvinnliga fängelsedirektör och tillträdde tjänsten i Växjö 1938. Plantering av växtväggar och byggnation utfördes sommaren 2015. Dokumentationen är gjord ett par månader efter plantering.


Uppdragsgivare: Växjö Kommun, Nicolas Hansson. Utfört i samarbete med: Stefan Lagerqvist, trädgårdsanläggning; Patrik Bengtsson, konstruktionsritningar samt översättning av historiskt ritmaterial till rastgårdsreplika; Andreas Flink/Ebenista, snickeriarbeten; Markus Vallien, byggnation av Smålandsgärdsgård samt skyltar från Botaniska trädgården i Lund.


The formation of the labyrinth is a translation of the former courtyard system of the prison of Växjö. Outside the courtyard was a wall. On the other side of the wall the prison cultivations faced the cultivations of folk high school seminars, of the landowners and the housekeeping society. This place was cultivated from the first half of the 19th century to the middle of the 20th century. To highlight the context of the place, I worked like a garden archaeologist, reflecting on the historical crops and the surrounding landscape in the maze.

Del av originalritning från Riksantikvarieämbetet.
Fängelsets tårtbitsformade rastgårdar, troligen från 1920-talet. 
Foto: Anders Bergöns samling.