LEVANDE FOSSIL / LIVING FOSSIL 

South Africa

Kristianstads Vattenrike, Sverige / Nirox Foundation Sculpture Park, Gauteng province, grassland area, South Africa.

Två platser med olika naturgeografiska förutsättningar tilldelas förhands in memoriam i form av levande fossil. Karaktäristiska arter från respektive plats graverade på stenar i omgivningen, speglar de båda platsernas problematik i förhållande till ett förändrat klimat. Det finns tre olika utkomster för arter vid en klimatförändring: de kan anpassa sig, förflytta sig eller dö ut.

”Levande fossil ”används som begrepp för att beskriva en art som finns bevarad som fossil men som fortfarande lever idag. 

Stenen till Nirox skulpturpark i Sydafrika är producerad i samarbete med Wanås Konst. Den Sydafrikanska delen av projektet har utförts på distans från Sverige p.g.a. flygets omfattande koldioxidutsläpp. Samverkan har skett med forskare, naturvetare och konstnärer med kunskap och kännedom om situationen för Gautengprovinsen och Sydafrika. Denna sten är handgraverad.


Two places with different natural geographic conditions have been assigned in advance in the form of living fossils in memoriam. The distinctive types of individual sites engraved in nearby rocks reflect the problems of both sites in the context of a changing climate. There are three different consequences for species during climate change: they can adapt, move or die out.

The Living Fossil stone for the sculpture park in South Africa has been produced by Wanås as a global reflection to the Living fossil project in Kristianstad. The South African part of the project was carried out from Sweden due to the large carbon dioxide emissions of the flight. Collaboration with researchers, scientists and artists has resulted in the use of situational and site-specific knowledge for Gauteng Province and South Africa. This stone is hand engraved.